ISSAI standardi

Na temelju članaka 23 i 48 Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 40/08) , d o n o s i m

O  D  L  U  K U

O PREUZIMANJU I PRIMJENJIVANJU OKVIRA MEĐUNARODNIH STANDARDA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA – ISSAI OKVIRA U BOSNI  I HERCEGOVINI

Članak 1

Donosi se Odluka o preuzimanju i primjenjivanju okvira međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija – ISSAI okvira u Bosni i Hercegovini.

Članak 2

Okvir međunarodnih standarda revizije vrhovnih revizijskih institucija – ISSAI okvir u Bosni i Hercegovini su preuzeti Odlukom donesenom na sjednici Koordinacijskog odbora vrhovnih institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini i Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH iste preuzima primjereno odredbama Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH

Članak 3

Okvir se sastoji od dokumenata koje je usvojio  Kongres Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INCOSAI) i koji imaju za svrhu reguliranje profesionalnih standarda koje koriste vrhovne revizijske institucije (VRI).

Naziv Međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) se koristi kao zajedničko ime za skup dokumenata u svezi s odgovornostima VRI. Svakom dokumentu dodijeljen je ISSAI broj.

Naziv INTOSAI smjernice za dobro upravljanje (INTOSAI GOV) se koristi za dokumente koje je usvojila Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), a tiču se smjernica namijenjenih javnom sektoru. Svakom dokumentu dodijeljen je četveroznamenkasti INTOSAI GOV – broj.

Članak 4

(1)         Objavljuju se dijelovi ISSAI okvira u BiH iz članka 1 ove odluke i to:

a)     ISSAI  1             Limska deklaracija o smjernicama za  pravila revizije,

b)    ISSAI 10            Meksička deklaracija o neovisnosti VRI,

c)     ISSAI  100 – 400 Osnovna  načela revizije javnog sektora,

(ISSAI 100);           Opći  standardi revizije javnog sektora,

(ISSAI 200);           Standardi obavljanja revizije javnog sektora,

(ISSAI 300);         Standardi izvješćivanja u reviziji javnog sektora (ISSAI 400).

(2)         ISSAI 30         INTOSAI etički kodeks za revizore u javnom sektoru.

Članak 5

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju vrijediti INTOSAI revizijski standardi (Službeni glasnik BiH, broj 5/01) koji su zamijenjeni INTOSAI revizijskim standardima – ISSAI 100 – 400.

Članak 6

(1)         Sastavni dio ove odluke čine uvod, obrazloženje i principi klasifikacije Okvira međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija – ISSAI.

(2)         Ostale dijelove ISSAI okvira u BiH iz članaka 1 i 3 ove odluke Ured za reviziju će preuzimati nakon njihovog objavljivanja od Koordinacijskog odbora.

Članak 7

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit

će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-274/11

Brčko, 2. 6. 2011. godine

GLAVNA REVIZORICA BRČKO DISTRIKTA BiH

Dževida Hodžić, dipl. oec., v.r. 

Uvod, obrazloženje i principi klasifikacije Međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija

(ISSAI)

Međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija (International Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI) sastoje se od dokumenata usvojenih od strane INCOSAI-a (Kongresa Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija – INTOSAI) koji za cilj imaju  upravljanje profesionalnim standardima vrhovnih revizijskih institucija (VRI). Standardi obuhvaćaju preporuke u svezi sa zakonskim, organizacijskim i profesionalnim preduvjetima kao i način obavljanja kako revizijskih tako i svih drugih zadaća koje se mogu povjeriti VRI. ISSAI dokumenti mogu, tamo gdje je to potrebno, sadržavati i primjere ili opise dobrih praksi.

ISSAI dokumenti su hijerarhijski razvrstani u četiri razine:

·        Razina 1:  Osnovna načela

·        Razina 2:  Preduvjeti za rad VRI

·        Razina 3: INTOSAI standardi revizije koji sadrže osnovne pretpostavke i načela obavljanja procesa revizije

·        Razina 4: Smjernice za reviziju koje sadrže dodatne materijale za primjenu za različite tematska područja.

Ove četiri razine su u novom ISSAI okviru razrađeni kako slijedi:

Razina 1: Osnovna načela . Ova razina sadrži načela na kojima počiva INTOSAI. Ova načela su sadržana u Limskoj deklaraciji.

Razina 2: Preduvjeti za rad vrhovnih revizijskih institucija. Slijedom osnovnih načela, dokumenti razine 2 dalje razrađuju temeljne preduvjete za pravilno funkcioniranje i profesionalno ponašanje VRI. Ovi dokumenti sadrže opće tvrdnje i načela u širem smislu i ne bi trebali biti predmetom čestih promjena. Dokumenti ove razine su i Meksička deklaracija o neovisnosti usvojena na XIX. INCOSAI-u 2007. godine te Načela transparentnosti i odgovornosti koja su usvojena na XX. INCOSAI-u. Postojeći etički kodeks i dokument o kvaliteti revizije koji su usvojeni su također dokumenti koje pripadaju ovoj razini.

Razina 3: INTOSAI standardi revizije. Dokumenti ove razine se nadovezuju na dokumente razine 1 i 2 i sadrže osnovna  načela za obavljanje revizije javnog sektora. Dok se pitanja institucionalne prirode reguliraju dokumentima razine 2, dokumenti razine 3 sadrže informacije vezane za proces obavljanja revizije. Osnovna načela revizije se trenutno sastoje od INTOSAI standarda revizije koji sadrže sljedeća poglavlja:

1.      Osnovna načela revizije javnog sektora sadrže revizijske pretpostavke/opća načela ;

2.      Opći standardi revizije javnog sektora sadrže uvjete za kvalifikaciju, neovisnost, sukob interesa, stručnost, dužnu profesionalnu pozornost, itd.;

3.      Standardi obavljanja revizije javnog sektora sadrže detaljnije smjernice o npr. planiranju, revizijskim dokazima, analizi financijskih izvješća, internoj kontroli;

4.      Standardi izvješćivanja u reviziji javnog sektora sadrže smjernice za izvješćivanje o financijskoj reviziji (mišljenje revizora), kao i napomene i smjernice za izvješćivanje  vezano za reviziju pravilnosti i reviziju učinka.

U cilju naglašavanja važnosti ovih standarda i fleksibilnosti u njihovom daljnjem razvoju, svakom od 4 poglavlja je dodijeljen poseban ISSAI broj, a sukladno tome su i točkama unutar određenog poglavlja također dodijeljeni odgovarajući brojevi.

Razina 4: Smjernice za reviziju: Dokumenti na ovoj razini razrađuju osnovna načela revizije na način da daju konkretnije, detaljnije i operativnije smjernice korisne u svakodnevnom obavljanju revizijskih zadataka.

Razina 4 će obuhvatiti smjernice za primjenu standarda za financijsku reviziju, reviziju učinka i reviziju usklađenosti.

Pododbor za izradu smjernica za financijsku reviziju Povjerenstva za profesionalne standarde izradio je smjernice za primjenu standarda za financijsku reviziju. Ove smjernice se bave  revizijom financijskih izvješća i temelje se na Međunarodnim standardima revizije (ISA) koje je objavio Odbor za  međunarodne standarde revizije (IAASB) koji djeluje u okviru Međunarodne federacije računovođa (IFAC). Jedna INTOSAI smjernica za financijsku reviziju se sastoji od jednog međunarodnog standarda revizije objavljenog od strane IAASB-a i jedne INTOSAI bilješke za primjenu čija će svrha biti naglašavanje modifikacija i dodatnih elaboracija koje su bitne za reviziju javnog sektora. ISSAI broj sadrži referencu na određeni ISA broj. Na primjer, dokument pod nazivom ISSAI 1240 će označavati dokument koji sadrži ISA 240 zajedno sa INTOSAI bilješkom za njegovu primjenu.

Razina 4 također sadrži smjernice i dodatni materijal u svezi specifičnim tematskim područjima kao što su na primjer privatizacije, javnog duga, zaštite okoliša i međunarodnih institucija. Mnoge od ovih smjernica su već izrađene i   usvojene  sa od strane INCOSAI-a. Dokumenti koji se izrade i usvoje u budućnosti, a vezani su za ostvarivanje cilja 3 Strateškog plana i prema sadržaju trebaju biti dijelom ovog okvira, će također biti svrstane u razinu 4.

Brojevi od 1000-9999 su rezervirani za dokumente iz razine 4 (smjernice za primjenu) i podijeljeni su u skupine koje su rezervirane za različita tematska područja. Pododbori Povjerenstva i radne skupine zadužene za cilj 3 su odgovorne za pridržavanje ovog načina klasifikacije, svaki u okviru svog područja djelovanja.

INTOSAI smjernice za dobro upravljanje (INTOSAI GOV) INTOSAI smjernice za dobro upravljanje se sastoje od dokumenta usvojenih od strane INCOSAI-a i sadrže smjernice za sustave internih kontrola, računovodstvene standarde i ostala pitanja koja spadaju u upravno područje odgovornosti. Ovo obuhvaća dokumente koji služe kao vodiči za VRI u njihovom profesionalnom procjenjivanju mjera koje poduzimaju tijela uprave ili dokumente koji služe kao vodiči za tijela uprave i koji pridonose dobrom upravljanju.

Brojevi od 9000-9999 su rezervirani za ovu kategoriju dokumenata, a umjesto ISSAI se koristi skraćenica  INTOSAI GOV. Osim ove izmjene, načela klasifikacije se na isti način primjenjuju i na ove dokumente.

Postojeći dokumenti ‘INTOSAI standardi revizije’ i 'INTOSAI etički kodeks':

Postojeći dokumenti pod nazivom ‘INTOSAI standardi revizije’ i 'INTOSAI etički kodeks usvojeni su i objavljeni 2001. godine. Sada su ovi dokumenti te Limska deklaracija podijeljeni u 6 dokumenata i svakom od njih je dodijeljen ISSAI broj. Limska deklaracija je uključena u razinu 1, Etički kodeks je uključen u razinu 2, dok je svako od 4 poglavlja INTOSAI standarda revizije postalo poseban dokument unutar razine 3. Brojčane oznake tačaka su izmijenjene tako što je je znamenka koja označava  broj poglavlja izbačena.

Klasifikacija Međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI)1

Razina 1 – Osnovna načela ISSAI 1    Limska deklaracija

Razina 2 – Preduvjeti za rad VRI

  ISSAI 10       Meksička deklaracija o neovisnosti VRI

ISSAI 11    Smjernice i dobre prakse u svezi sa neovisnošću VRI

ISSAI 20    Načela transparentnosti i odgovornosti ISSAI 21      Načela i primjeri dobre prakse u svezi sa transparentnošću i neovisnošću

ISSAI 30    Etički kodeks

   ISSAI 40       Kontrola kvalitete za VRI

   Razina 3 – INTOSAI standardi revizije

ISSAI 100  Osnovna načela ISSAI 200  Opći standardi

ISSAI 300  Standardi obavljanja revizije

ISSAI 400  Standardi izvješćivanja

Razina 4 – Smjernice za reviziju

ISSAI 1000 Opći uvod u INTOSAI smjernice za financijsku  reviziju

ISSAI 1003 Pojmovnik termina uz INTOSAI smjernice za financijsku reviziju

ISSAI 1200 Sveobuhvatni ciljevi neovisnog revizora i provođenje revizije sukladno Međunarodnim revizijskim standardima

ISSAI 1210 Dogovoranje uvjeta za obavljanje revizijskog angažmana

ISSAI 1220 Kontrola kvaliteta za revizije povijesnih financijskih informacija

ISSAI 1230 Revizijska dokumentacija

ISSAI 1240 Odgovornosti revizora u reviziji financijskih izvješća u pogledu prijevara

ISSAI 1250 Sagledavanje zakona i propisa u reviziji financijskih izvješća

ISSAI 1260 Komunikacija sa nadležnima za upravljanje

ISSAI 1265 Saopćavanje otkrivenih nedostataka internih kontrola nadležnima za upravljanje

ISSAI 1300 Planiranje revizije financijskih izvješća

ISSAI 1315 Utvrđivanje i procjena rizika materijalnih pogrešnih prikaza putem razumijevanja subjekta revizije i okoline u kojoj ono posluje

ISSAI 1320 Materijalnost u planiranju i obavljanju revizije ISSAI 1330 Odgovor revizora na procijenjene rizike

ISSAI 1402 Razmatranja revizije u svezi sa subjektom koji angažira usluge druge organizacije

ISSAI 1450 Ocjena pogrešnih prikaza otkrivenih tijekom revizije

ISSAI 1500 Razmatranje relevantnosti i pouzdanosti revizijskih dokaza

ISSAI 1501 Revizijski dokazi - posebna razmatranja za odabrane pozicije

ISSAI 1505 Eksterne konfirmacije

ISSAI 1510 Početni revizijski angažmani - početna stanja ISSAI 1520 Analitičke procedure

ISSAI 1530 Korištenje uzoraka u reviziji

ISSAI 1540 Revidiranje računovodstvenih procjena, uključujući i računovodstvene procjene po fer vrijednosti i druge podatke koji se objave u svezi sa istim

ISSAI 1550 Povezane strane ISSAI 1560 Naknadni događaji ISSAI 1570 Trajnost poslovanja ISSAI 1580 Izjave u pisanoj formi

ISSAI 1600 Posebna razmatranja - revizije financijskih izvješća skupine (uključujući i rad revizora koji revidiraju pojedinačne komponente skupine)

ISSAI 1610 Korištenje radom internih revizora

ISSAI 1620 Korištenje radom stručnjaka kojeg angažira revizor

ISSAI 1700 Sastavljanje mišljenje i izvješćivanje o financijskim izvješćima

ISSAI 1705 Izmjene mišljenja u izvješću neovisnog revizora

ISSAI 1706 Isticanje određenog predmeta u izvješću neovisnog revizora

ISSAI 1710 Komparativne informacije - odgovarajući iznosi i komparativni financijska izvješća

ISSAI 1720 Odgovornosti revizora u pogledu drugih informacija u dokumentima koji sadrže revidirana financijska izvješća

ISSAI 1800 Posebna razmatranja - Revizija financijskih izvješća sastavljenih za posebne svrhe

ISSAI 1805 Posebna razmatranja - Revizija pojedinačnih financijskih izvješća i specifičnih elemenata, računa ili pozicija financijskih izvješća

ISSAI 1810 Angažmani za izvješćivanje o skraćenim financijskim izvješćima

Smjernice za provođenje revizije učinka

ISSAI 3000 Smjernice za provođenje revizije učinka ISSAI 3100 Smjernice za reviziju učinka: Glavna načela

Smjernice za provođenje revizije usklađenosti

ISSAI 4000 Opći uvod za smjernice za reviziju usklađenosti

ISSAI 4100 Smjernice za reviziju usklađenosti za revizije koje se obavljaju odvojeno od revizije financijskih izvješća

ISSAI 4200 Smjernice za reviziju usklađenosti u vezi sa revizijom financijskih izvješća

Posebne smjernice za međunarodne institucije

ISSAI 5000 Načela za najbolje revizijske postupke za međunarodne institucije

ISSAI 5010 Revizija međunarodnih institucija - smjernice za VRI

Posebne smjernice za reviziju okoliša

ISSAI 5110 Smjernice za provođenje revizija aktivnosti sa stajališta okoliša

ISSAI 5120 Revizija okoliša i revidiranje pravilnosti ISSAI 5130 Održivi razvoj: uloga VRI

ISSAI 5140 Na koji način VRI mogu surađivati na revizijama međunarodnih sporazuma u svezi sa zaštitom okoliša

Posebne smjernice za privatizacije

ISSAI 5210 Smjernice za primjenu najboljih praksi u reviziji privatizacija

ISSAI 5220 Smjernice za primjenu najboljih praksi u reviziji javnih/privatnih financija i koncesija

ISSAI 5230 Smjernice za primjenu najboljih praksi u reviziji ekonomske regulacije

ISSAI 5240 Smjernice za primjenu najboljih praksi u reviziji rizika u javno/privatnim partnerstvima

Posebne smjernice za IT reviziju

ISSAI 5310 Metodologija pregleda sigurnosti informacijskog sustava

Posebne smjernice za reviziju javnog duga

ISSAI 5410 Smjernice za planiranje i provođenje revizije internih kontrola javnog duga

ISSAI 5411 Indikatori duga

ISSAI 5420 Javni dug: Upravljanje i fiskalna ugroženost

ISSAI 5421 Smjernice za definiranje i objavljivanje javnog duga ISSAI 5422 Primjena definiranih uvjeta i zahtjeva za provođenje revizije učinka javnog duga

ISSAI 5430 Fiskalna izloženost: implikacije na upravljanje dugom i uloga VRI

ISSAI 5440 Smjernice za provođenje revizije javnog duga - primjena materijalnog testiranja u financijskim revizijama

Posebne smjernice za reviziju novčanih pomoći za stradale od prirodnih katastrofa

ISSAI 5500 Smjernice za reviziju novčanih pomoći za stradale od prirodnih katastrofa (usvajanje planirano u 2013.)

Posebne smjernice za kolegijalne preglede

ISSAI 5600 Smjernice za vršenje kolegijalnih pregleda

INTOSAI Smjernice za dobro upravljanje (INTOSAI GOV)

Interne kontrole

INTOSAI GOV 9100 Smjernice za standarde internih kontrola za javni sektor

INTOSAI GOV 9110 Smjernice za izvješćivanje o efektivnosti internih kontrola; iskustva VRI u primjeni i ocjeni internih  kontrola

INTOSAI GOV 9120 Pružanje osnove za odgovornost u državnoj upravi

INTOSAI GOV 9130 Dodatne informacije o upravljanju rizikom u subjektu javnog sektora

INTOSAI GOV 9140 Neovisnost interne revizije u javnom sektoru INTOSAI GOV 9150 Koordinacija i suradnja između VRI i internih revizora u javnome sektoru

Računovodstveni standardi

INTOSAI GOV 9220 Raspravljanje i analiza u tijelima uprave (menadžment) o financijskim informacijama, informacijama koje se tiču učinka i drugim informacijama

INTOSAI GOV 9230 Smjernice za definiranje i objavljivanje  javnog dugaOdržavanje web stranice www.issai.org

Okvir predstavljen na web stranici www.issai.org će biti primarno sredstvo za distribuciju Međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija. Putem web stranice www.issai.org transparentnijim će se učiniti i INTOSAI-ev proces donošenja standarda i smjernica. Pored službenih INTOSAI dokumenata, kako se isti budu usvajali i postajali dijelom okvira, na web stranici će biti dostupni i konačni neusvojeni prijedlozi kao i  nacrti i informacije o planiranim novim standardima. ISSAI standardi će na www.issai.org biti dostupni na svim službenim jezicima INTOSAI-a u formi koju dostave odgovorni pododbori ili radne skupine, dok će ostale informacije dostupne na web stranici biti dostupne jedino na engleskom jeziku.

ISSAI 1 - LIMSKA DEKLARACIJA O SMJERNICAMA ZA PRAVILA REVIZIJE

PREDGOVOR

Kada je Limska deklaracija o smjernicama za pravila revizije aklamacijom izaslanika usvojena prije više od dva desetljeća, u listopadu 1977. godine, na IX. INCOSAI-u u Limi (Peru), postojale su velike nade, ali nimalo sigurnosti da će ona postići uspjeh širom svijeta.

Iskustva do kojih se došlo s Limskom deklaracijom od tada su nadišla čak i najveća očekivanja i dokazala svoj odlučujući utjecaj na razvijanje revizije javnih institucija u kontekstu svake zemlje pojedinačno.

Limska deklaracija je jednako značajna za sve državne revizijske institucije okupljene u INTOSAI, bez obzira kojoj regiji pripadaju, kakav razvoj su prošle, kako su integrirane u sustav vlasti ili kako su organizirane.

Uspjeh deklaracije se iznad svega pripisuje činjenici da ona sadrži sveobuhvatan popis svih ciljeva i pitanja u svezi s revizijom javnih institucija, dok u isto vrijeme ostaje vrlo  značajna i koncizna, čineći time njenu uporabu lakšom, dok jasan jezik kojim je pisana osigurava da se fokus ne rasplinjuje i ne udaljava od glavnih elemenata.

Glavni cilj Limske deklaracije je pozvati na neovisnu reviziju institucija vlasti. Vrhovne revizijske institucije ne mogu preživjeti ako ovaj zahtjev ne preraste u standard. Stoga ne iznenađuje da pitanje neovisnost vrhovnih revizijskih institucija nastavlja biti tema o kojoj se iznova raspravlja u okviru zajednice INTOSAI-ja.

Ipak, zahtjevi Limske deklaracije se ne zadovoljavaju samo postizanjem neovisnosti; ova neovisnost zahtijeva postojanje uporišta u zakonodavstvu. Stoga moraju postojati kvalitetni i djelujući instituti pravne/zakonske sigurnosti, a to se može pronaći samo u demokracijama utemeljeni na vladavini zakona.

Vladavina zakona i demokracija su stupovi na kojima je utemeljena Limska deklaracija. Pravila sadržana u Limskoj deklaraciji su bezvremenske i esencijalne vrijednosti koje su zadržale svoj značaj od vremena kada su po prvi puta usvojene. Činjenica da se više od dvadeset godina kasnije odlučilo ponovno objaviti ovu Deklaraciju uistinu svjedoči o njenj kvaliteti i dalekovidnosti njenih tvoraca.

Zahvalnost dugujemo i Međunarodnom žurnalu revizije javnog sektora za napore u objavljivanju novog izdanja Limske deklaracije.

Shvaćajući značenje ovog temeljnog dokumenta koji se s pravom drži Magna Cartom revizije javnog sektora znamo da će se i u budućnosti, Limska deklaracija nastaviti distribuirati, a pridržavanje njenih ideala ostat će trajna zadaća svih nas.

Beč, rujan 1998. godine Dr. Franz Fiedler

Glavni tajnik INTOSAI