Новости Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ

31.1.2024.

ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ - РЕВИЗОР ЗА ФИНАНСИЈСКУ РЕВИЗИЈУ

29.12.2023.

САОПШТЕЊЕ ГЛАВНЕ РЕВИЗОРКЕ ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА РЕВИЗИЈЕ ЗА 2023 ГОДИНУ

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је у складу са Планом ревизија за 2023. годину, извршила укупно 32 ревизије за буџетску 2022. годину, од чега: једну ревизију Буџета Брчко дистрикта БиХ, 22 ревизије финансијског пословања буџетских корисника и 9 ревизија финансијских извјештаја ванбуџетских корисника. Код ревизије финансијског пословања буџетских корисника дато је 3 позитивна мишљења и 19 мишљења са резервом. У ревизорским извјештајима ванбуџетских корисника у погледу ревизије финансијских извјештаја Канцеларија је исказала 5 мишљења са резервом, 2 позитивна мишљења и 2 позитивна мишљења са скретањем пажње, а у домену усклађености активности, финансијских трансакција и информација са релевантним законима и другим прописима дато је једно позитивно мишљење са скретањем пажње и 8 мишљења са резервом. У ревизорском извјештају финансијских извјештаја Брчко дистрикта БиХ дато је мишљење са резервом на финансијске извјештаје као и на усклађеност.

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је у ревизорским извјештајима за 2022. годину дала укупно 671 препоруку. Поступање по препорукама прати се по утврђеној категоризацији: реализоване препоруке, препоруке чија је реализација у току и нереализоване препоруке. Све дате препоруке имају за циљ отклањање уочених неправилности, унапређење законитости и побољшање финансијске дисциплине у Брчко дистрикту БиХ.

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је у складу са планом ревизија за 2023. годину извршила и преревизију за 32 субјекта ревизије. Упућена су укупно 32 Писма о обављеној преревизији у којим је дато 366 препорука.

У складу са Планом ревизије за 2023. годину Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ провела је ревизију учинка на тему “Економичност и ефикасност употребе службених возила Владе Брчко дистрикта БиХ”. Ревизија је анализирала активности управљања службеним возилима код 13 органа Владе Дистрикта код којих су у пописним листама евидентирана стална средства - моторна возила, за трогодишњи период (2020.- 2022. године). Проведен је и један накнадни преглед у погледу праћења провођења препорука из извјештаја ревизије учинка „Управљање стратегијама дистрикта“

Канцеларија је у складу са чланом 12. Закона о ревизији јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ, Скупштини Брчко дистрикта БиХ доставила План ревизије за 2024. годину. У складу са Планом ревизије за 2024. годину извршит ће се 32 финансијске ревизије за 2023. годину и 33 преревизије за 2024. годину. У наредној години нови субјект ревизије за који ће бити извршена прва преревизија је Туристичка организација Брчко дистрикта БиХ. Осим финансијских ревизија извршит ће се и једна ревизија учинка на тему: „Ефикасност јавне управе у рјешавању захтјева грађана“, такође ревизија учинка планира провести и један накнадни преглед провођења препорука извјештаја једне од претходно проведених ревизија учинка.

Канцеларија за ревизију јавне управе  и институција у Брчко дистрикту БиХ је извјештаје финансијске ревизије и ревизије учинка, као и План ревизије за 2024. годину објавила на wеб-страници, www.www.revizija-bd.ba.

На wеб страници Kancelarije је јавно доступан и Регистар препорука у коме се налазе све препоруке које су дате ревидираним субјектима за ревидирани период од 2016. до 2021. године. По окончању ревизија за 2023. годину бит ће познат статус препорука из 2022. године, након чега ће регистар препорука бити допуњен и ажуриран. 

3.11.2023.

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА

У складу са Планом ревизије за 2023. годину Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ провела је ревизију учинка на тему “Економичност и ефикасност употребе службених возила Владе Брчко дистрикта БиХ”.

Основна сврха проведене ревизије је да испита успостављене надлежности, правила и процедуре за управљање службеним возилима органа Владе Дистрикта и то од набавке службеног возила, преко употребе и надзора над употребом до отуђења службеног возила, те утврди уска грла у процесу економичног и ефикасног управљања возним парком Владе Дистрикта. Ревизија је анализирала активности управљања службеним возилима код 13 органа Владе Дистрикта код којих су у пописним листама евидентирана стална средства - моторма возила. Ревизија је посматрала правила, процедуре и активности управљања службеним возилима органа Владе Дистрикта за трогодишњи период (2020.- 2022. године), а активности расходовања путем лицитације до окончања прикупљања података за провођење ревизије (половина 2023.године).

Проведеном ревизијом учинка идентификовани су недостаци у нормативном уређењу управљања службеним возилима, организацији, употреби и надзору над употребом службених возила органа Владе Дистрикта. Влада Дистрикта није у потпуности створила потребне предуслове за ефикасно управљање и економично кориштење службених возила, дјелимично су прописана правила, али иста не обухватају све расположиве ресурсе, не садрже надлежности и начин примјене у свим прописаним сегментима и нису усаглашени са другим прописима. Такође, прописани организациони план надлежног органа за управљање возним парком Владе Дистрикта у пракси није у потпуности заживјео као централизована јединица која управља свим службеним возилима Владе Дистрикта. Питања ефикасности организовања возног парка и економичности кориштења службених возила нису у фокусу управљања службеним возилима Владе Дистрикта, а постојеће евиденције управљања службеним возилима Владе не пружају свеобухватне податке о економичној и ефикасној употреби службених возила. Организација употребе службених возила органа Владе Дистрикта није успостављена на начин да се постиже оптимална искоришћеност возног парка Владе Дистрикта. Постојећи систем надзора је дјелимично успостављен и није у функцији успостављања економичног и ефикасног управљања службених возила и отклањања ризика од евентуалних злоупотреба. Поред наведеног, јединствени критерији формирања и занављања возног парка, као и услова за отпис службених возила у Дистрикту нису прописани чиме се оставља простор за неекономичне набавке, неефикасно кориштење и неекономично расходовање службених возила.

Ревизија је утврдила да постоји простор за побољшање процеса управљања службеним возилима органа Владе Дистрикта, односно службена возила Владе Дистрикта могу се употребљавати на економичнији и ефикаснији начин уз остварење уштеде и то без смањења обима или квалитета обављених послова и возни парк органа Владе Дистрикта може бити ефикасније организован.

У Извјештају ревизије учинка упућене су препоруке Влади и органима Владе Дистрикта у циљу унапријеђења економичности и ефикасности процеса управљања службеним возилима.

Коначан Извјештај ревизије учинка је достављен ревидираним субјектима, Влади и Скупштини, а након што буде прилагођен на све три језичке варијанте од стране Стручне службе Скупштине биће објављен на Интернет страници Канцеларије за ревизију.

26.10.2023.

СТУДИЈСКА ПОСЈЕТА ДРЖАВНОJ КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ РЕПУБЛИКЕ МАЛТЕ

Представници Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине су са колегама из других врховних ревизорских институција у БиХ у периоду 16-20. октобра 2023. године учествовали у студијској посјети Државној канцеларији за ревизију Републике Малте.

Канцеларију за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ представљали су главна ревизорка Селма Шадић и ревизорке за ревизију учинка Љубица Домић и Ивана Гаврић.

Malta 1

Посјета је реализована у организацији Развојног програма Уједињених нација у БиХ (UNDP BiH) у оквиру пројекта Управљање јавним финансијама (Public Finance Management – PFM) који финансира Влада Републике Словачке.

Циљ посјете била је размјена знања и најбољих пракси између врховних ревизорских институција за ревизију јавног сектора Малте, Словачке и Босне и Херцеговине у погледу обављања ревизорских прегледа који се односе на Циљеве одрживог развоја.

Програм студијске посјете био је усмјерен на презентацију и карактеристике модела ревизије Циљева одрживог развоја (тзв. ISAM модел) који је развио INTOSAI IDI (Развојна иницијатива Међународне организације врховних институција за ревизију), као и презентације студија случаја које су, у складу с ISAM принципима, провеле врховне ревизорске институције Малте и Словачке.  

Malta 2

Malta 3

Током студијске посјете, представници Уреда за ревизију Брчко дистрикта БиХ су кроз презентације, размјену искустава, групне вјежбе и дискусије, стекли увид у добре праксе и научене лекције у провођењу ревизија Циљева одрживог развоја од колега из Малте и Словачке.

 Malta 4

 

10.8.2023.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ОКОНЧАЊА ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2022 ГОДИНУ

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је у складу са чланом 17 Закона о ревизији јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ са 08.08.2023. године доставила коначне ревизорске извјештаје како ревидираним субјектима тако и Влади и Скупштини.

Канцеларија је за претходну 2022. годину извршила ревизију 32 ревидирана субјекта, од тога ревизију финансијских извјештаја Брчко дистрикта БиХ, ревизију финансијског пословања 22 буџетска корисника, ревизију финансијских извјештаја и ревизију усклађености за 9 ванбуџетских корисника.

У ревизорским извјештајима код буџетских корисника дато је 3 позитивна мишљења и 19 мишљења са резервом.

Надаље, Канцеларија је у ревизорским извјештајима ванбуџетских корисника у погледу ревизије финансијских извјештаја исказала 5 мишљења са резервом, 2 позитивна мишљења и 2 позитивна мишљења са скретањем пажње, а у домену усклађености активности, финансијских трансакција и информација са релевантним законима и другим прописима је дато 1 позитивно мишљење са скретањем пажње и 8 мишљења са резервом.

У ревизорском извјештају финансијских извјештаја Брчко дистрикта БиХ дато је мишљење са резервом на финансијске извјештаје као и на усклађеност.

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је у ревизорским извјештајима за 2022. годину дала укупно 671 препоруку. Поступање по препорукама прати се по утврђеној категоризацији: реализоване препоруке, препоруке чија је реализација у току и нереализоване препоруке. Све дате препоруке имају за циљ отклањање уочених неправилности, унапређење законитости и побољшање финансијске дисциплине у Брчко дистрикту БиХ.

Регистар препорука који је јавно објављен на интернет страници Канцеларије за ревизију је ажуриран са датим препорукама из ревизорских извјештаја за 2021. годину. Ревизорски извјештаји након што буду лекторисани и прилагођени на све три језичке варијанте од стране Стручне службе Скупштине Брчко дистрикта ће бити објављени на Интернет страници Канцеларије за ревизију и тиме ће бити доступни јавности.

 

12.6.2023.

Дана 12.6.2023. године Канцеларија је расписала конкурс за пријем у радни однос на позицији Ревизор за финансијску ревизију.

 

26.1.2023.

Дана 26.01.2023. године у просторијама Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине одржана је 121. сједница Координационог одбора врховних ревизорских институција у БиХ са следећим дневним редом: 

  1. Усвајање записника са 120. редовне сједнице Координационог одбора

Извјестилац: ВРИ у БиХ

  1. Размјена искустава из текућег ревизијског циклуса

Извјестилац: ВРИ у БиХ

  1. Извјешће о раду Координационог одбора за 2022. годину

Извјестилац: ВРИ у БиХ

  1. Рад радних група Координационог одбора

Извјестилац: ВРИ у БиХ 

  1. Организација заједничких обука

Извјестилац: ВРИ у БиХ

  1. Текућа питања

Извјестилац: ВРИ у БиХ

121 sjednica KOVRI u BIH

 

24.1.2023.

MEMORANDUM O SARADNJI

29.12.2022.

САОПШТЕЊЕ ГЛАВНЕ РЕВИЗОРКЕ

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је у складу са Планом ревизија за 2022. годину, извршила укупно 30 ревизија за буџетску 2021. годину, од чега: једну ревизију буџета Брчко дистрикта БиХ, 20 ревизија финансијског пословања буџетских корисника и 9 ревизија финансијских извјештаја ванбуџетских корисника. Код ревизије финансијског пословања буџетских корисника дато је 5 позитивних мишљења и 16 мишљења са резервом. У ревизорским извјештајима ванбуџетских корисника за финансијске извјештаје дато је 7 позитивних мишљења и 2 мишљења са резервом, а за усклађеност финансијског пословања ванбуџетских корисника су дата 2 позитивна мишљења и 7 мишљења са резервом.

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је у ревизорским извјештајима за 2021. годину дала укупно 518 препорука. Поступање по препорукама прати се по утврђеној категоризацији: реализоване препоруке, препоруке чија је реализација у току и нереализоване препоруке. Све дате препоруке имају за циљ отклањање уочених неправилности, унапређење законитости и побољшање финансијске дисциплине у Брчко дистрикту БиХ.

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је у складу са планом ревизија за 2022. годину извршила и преревизију за 32 ревидирана субјекта.

Осим финансијских ревизија урађена је и једна ревизија учинка на тему „Имовина Брчко дистрикта у припреми“. Ревизија учинка је обухватила раздобље од 10 година за период од 31.12.2012 до 09.12.2021., а ревизијом учинка обухваћено је 10 органа јавне управе.

Сви ревизорски извјештаји за 2021. годину разматрани су на сједницама Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Такође, у складу са чланом 12. Закона о ревизији јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ Скупштини Брчко дистрикта БиХ достављен је план ревизија за 2023. годину којим су обухваћена 32 ревидирана субјекта. У складу са планом ревизија за 2023. годину извршит ће се 32 финансијске ревизије за 2022. годину и 32 преревизије за 2023. годину. Осим финансијских ревизија извршит ће се и једна ревизија учинка на тему: „Економичност и ефикасност употребе службених возила Владе Брчко дистрикта БиХ“, а планира се и израда регистра препорука из ревизије учинка.

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је ревизорске извјештаје као и План ревизије за 2023. годину објавила на wеб-страници, www.www.revizija-bd.ba . На wеб страници Канцеларије је јавно доступан и Регистар препорука у коме се налазе све препоруке које су дате ревидираним субјектима за ревидирани период од 2016. до 2020. По окончању ревизија за 2022. годину бит ће познат статус препорука из 2021. године, након чега ће регистар препорука бити допуњен и ажуриран.

 

10.11.2022.

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА РЕВИЗИЈЕ ЗА 2022.ГОДИНУ

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је у складу са чланом 17 Закона о ревизији јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ са 15.7.2022. године доставила коначне ревизорске извјештаје како ревидираним субјектима тако и Влади и Скупштини.

Укупно је ревидирано 30 субјеката ревизије, до сада је на сједницама Скупштине разматрано укупно 8 ревизорских извјештаја, а на дневном реду наставка 32. сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ се налази 10 ревизорских извјештаја, чиме ће са наредном сједницом Скупштине бити разматрано више од половине достављених ревизорских извјештаја.

Канцеларија је исказала мишљења о проведеним ревизијама за 30 ревидираних институција. У ревизорским извјештајима код буџетских корисника дато је 5 позитивних мишљења и 16 мишљења са резервом.

Надаље, Канцеларија је у ревизорским извјештајима ванбуџетских корисника у погледу ревизије финансијских извјештаја исказала 7 позитивних мишљења и 2 мишљења са резервом, а у домену усклађености активности, финансијских трансакција и информација са релевантним законима и другим прописима је дато 2 позитивна мишљења и 7 мишљења са резервом.

У складу са Планом ревизије за 2022. годину, Канцеларија је провела ревизију учинка на тему: “Имовина Брчко дистрикта БиХ у припреми”. Ревизија је посматрала промјене на књиговодственој евиденцији средстава у припреми за десетогодишњи период, а активности органа јавне управе су посматране до окончања прикупљања података за провођење ревизије. Ревизија је извршена са циљем да се утврди да ли органи јавне управе Дистрикта имају јасна усмјерења за исказивање стварног стања имовине Дистрикта кроз успостављена правила и процедуре, односно претпоставке за провођење процеса и активности у процесу стављања имовине у употребу и усаглашавања књиговодственог и стварног стања имовине Дистрикта. Тим за ревизију учинка је, по прикупљеним налазима до којих је дошао, закључио да су органи јавне управе дјелимично успоставили правила и процедуре у процесу књиговодственог активирања имовине Дистрикта. Подзаконска или проведбена акта Дистрикта иако прописују стављање у употребу имовине Дистрикта, нису јасна и потпуна у дијелу који се односи на објашњење услова које стално средство, односно имовина у припреми треба да задовољи како би се ставила у употребу и започео обрачун амортизације. Органи јавне управе нису уложили напор да успоставе сопствене евиденције имовине у припреми, већ се у свом раду ослањају на податке добијене од Дирекције са финансије. Налази ревизије указују да књиговодствена евиденција Дирекције за финансије (која је евидентичар финансијских промјена на сталним средствима) није сачињена на начин који обезбјеђује вршење анализа којима би се утврдила уска грла у процесу активирања имовине а на основу чега би се могле благовремено планирати и проводити корективне мјере. Органи јавне управе су у пракси неефикасни и неблаговремени у поступку стављања имовине Дистрикта у употребу што резултира веома ниским степеном књиговодственог активирања имовине у припреми и посљедично започињању обрачуна амортизације, а самим тим и тачном и истинитом приказивању финансијског положаја Дистрикта. Један орган јавне управе је утврдио процедуру за активацију новостечене имовине, а за књиговодствену активацију имовине у припреми која је ранијих година набављена и/или реконструисана или су пак вршена додатна улагања ни један орган јавне управе није установио процедуру која дефинише надлежности и кораке у процесу књиговодственог активирања имовине у припреми. Пописне комисије (осим у случају једног органа јавне управе) се нису додатно ангажовале на утврђивању стварног стања имовине евидентиране као средства у припреми, а посљедично руководиоци органа јавне управе нису имали благовремену и потпуну информацију о имовини у припреми која је евидентирана на њиховој организационој јединици. Посљедично, Централна пописна комисија, није имала довољно показатеља и анализе како би Владу извјестила о имовини у припреми Дистрикта и предложила корективне мјере. Са сврхом јачања усмјерења Дистрикта за исказивање стварног стања имовине кроз успостављена правила и процедуре, односно претпоставке за провођење процеса и активности у процесу стављања имовине у употребу и усаглашавања књиговодственог и стварног стања имовине Дистрикта, ревизија је дала препоруке Влади Дистрикта, Дирекцији за финансије и органима јавне управе.