Канцеларија за ревизију - Брчко дистрикт БиХ

zgradakancelarijezarevizijubd

Уред за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ

Уред за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ је основан 2007. године и дјелатност обавља на основу Закона о ревизији јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ ( Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број: 40/08).

Уред је, у обављању својих дужности и мјеродавности у складу са  Законом , неовисан и не подлијеже управљању или контроли било које особе или институције, изузев оне која је дефинирана у Закону.
Уред је неполитичан и не смије подржавати или бити у вези с било којом политичком странком.

Стандарди

Уред за ревизију примјењује стандарде ревизије које одобрава Координациони одбор врховних институција за ревизију БиХ, а сукладно члану 48 Закона о ревизији.

Извјештавање

Уред  припрема годишњи план ревизије и до 31.12. текуће године доставља Скупштини Брчко дистрикта БиХ. Током године  Уред израђује  извјештаје о  проведеним ревизијама које доставља ревидираним клијентима, Скупштини, Влади и Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ.

Клијенти

Уред за ревизију сваке године  врши ревизију  јавне управе, Скупштине Брчко дистрикта БиХ, правосудних институција, јавних фондова, завода, других институција које се финансирају из буџета Брчко дистрикта БиХ, јавних предузећа, предузећа у којима Дистрикт има власнички удио преко 50%, институција или активности које добијају буџетка средства или донирана средства других нивоа  власти из земље или иностранства било као зајам или неповратна средства за Брчко дистрикт БиХ.

Координациони одбор врховних институција за ревизију

Координациони одбор врховних институција за ревизију чине главни ревизори и замјеници главних ревизора институција за ревизију у БиХ. Уред за ревизију сарађује с Координационим одбором. Најважнији задаци Координационог одбора су: успостављање усклађених стандарда ревизије, осигурање конзистентне квалитете ревизије, одређивање одговорности  за вршење ревизије, заједничких активности и одређивање заступања у међународним тијелима. 

Канцеларија-Уред је смјештена на адреси Ислахијет бб.
Дјелатност канцеларије-уреда је ревизија финансијског пословања одјељења, завода, фондова и јавних предузећа, односно ревизија свих јавних рачуна. У обављању своје дјелатности канцеларија-уред је независна и не подлијеће усмјеравању нити контроли.

Визија

 • Помоћ овлаштеним органима и особама у Брчко дистрикту БиХ да економично, учинковито и ефективно троше јавни новац.
 •  Превентивно и рано откривање погрешака, одступања и осталих неправилности у обављању дјелатности, давање сугестија за побољшања одговорним особама које управљају јавним новцем.
 •  Оспособити Уред да ради ревизију у реалном времену.

Мисија

 • Промовирати међународне ИНТОСАИ стандарде у раду ревизијске праксе јавног сектора.
 • Дати подршку и потицати примјену међународних стандарда у финанцијском руковошењу транспарентности рада и извјештавању органа  и јавности.
 • Потицање промјене свијести у обављању јавних послова и пружања јавних услуга. Изградња модерне ревизијске институције која ће на начелима Лимске декларације, ИНТОСАИ стандарда и етичког рада ревизора бити способна обавити наведену мисију.

Циљеви

Уред за ревизију је дефинирао своје стратешке циљеве на основу постављене визије и мисије. Превсходни циљеви Уреда за ревизију су:

 • Осигурати транспарентност јавне потрошње презентирањем ревизијских извјештаја надлежним органима и институцијама у Брчко дистрикту БиХ, медијима и свеукупној јавности у складу са Законом о ревизији.
 • Повећати одговорност у трошењу јавног новца провођењем ревизије финансијских система, извјештаја, трансакција, прегледа или испитивања одређеног аспекта пословања, програма или активности са аспекта економичности, учинковитости и ефективности ( ревизија учинковитости).
 • Повећати квалитету и поузданост финансијских процеса путем препорука органима који утјечу на управљање буџетом.
 • Осигурати законитост у раду прорачунских и других корисника који користе јавни новац, идентифицирати одступања и сугерирати мјере за отклањање одступања.
 • Омогућити законодавним и извршним властима Брчко дистрикта БиХ информације кроз достављање ревизијских извјештаја, на основу  којих могу вршити контроле, преиспитивања и подузимати акције у циљу правилног трошења јавног новца.

Кроз свеобухватност финансијских ревизија и ревизија учинковитости повећати повјерење домаће и стране јавности у институције извршне и законодавне власти у Дистрикту, а самим тиме и сигурност у извјештавање врховне ревизијске институције у Брчко дистрикту БиХ, као институције од посебног значаја за грађане Дистрикта, и уједно институције за остварење претпоставки у припремама за укључење Босне и Херцеговине у Европске интеграције.