Novosti Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH

31.1.2024. 

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME - REVIZOR ZA FINANCIJSKU REVIZIJU

29.12.2023.

SAOPĆENJE GLAVNE REVIZORKE POVODOM REALIZACIJE PLANA REVIZIJE ZA 2023 GODINU

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je sukladno sa Planom revizija za 2023. godinu, izvršio ukupno 32 revizije za proračunsku 2022. godinu, od čega: jednu reviziju Proračuna Brčko distrikta BiH, 22 revizije financijskog poslovanja proračunskih korisnika i 9 revizija financijskih izvješća izvanproračunskih korisnika. Kod revizije financijskog poslovanja proračunskih korisnika dano je 3 pozitivna mišljenja i 19 mišljenja sa rezervom. U revizijskim izvješćima izvanproračunskih korisnika u pogledu revizije financijskih izvješća Ured je iskazao 5 mišljenja sa rezervom, 2 pozitivna mišljenja i 2 pozitivna mišljenja sa skretanjem pažnje, a u domenu usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima dano je jedno pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i 8 mišljenja sa rezervom. U revizijskom izviješću financijskih izviješća Brčko distrikta BiH dano je mišljenje sa rezervom na financijska izviješća kao i na usklađenost.
Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u revizijskim izviješćima za 2022. godinu dao ukupno 671 preporuku. Postupanje po preporukama prati se po utvrđenoj kategorizaciji: realizirane preporuke, preporuke čija je realizacija u tijeku i nerealizirane preporuke. Sve dane preporuke imaju za cilj otklanjanje uočenih nepravilnosti, unapređenje zakonitosti i poboljšanje financijske stege u Brčko distriktu BiH.
Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je sukladno sa planom revizija za 2023. godinu izvršio i prereviziju za 32 subjekta revizije. Upućena su ukupno 32 Pisma o obavljenoj prereviziji u kojim je dano 366 preporuka.
Sukladno sa Planom revizije za 2023. godinu Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH proveo je reviziju učinkovitosti na temu “Ekonomičnost i efikasnost uporabe službenih vozila Vlade Brčko distrikta BiH”. Revizija je analizirala aktivnosti upravljanja službenim vozilima kod 13 tijela Vlade Distrikta kod kojih su u popisnim listama evidentirana stalna sredstva - motorna vozila, za trogodišnji period (2020.- 2022. godine). Proveden je i jedan naknadni pregled u pogledu praćenja provođenja preporuka iz izvješća revizije učinkovitosti „Upravljanje strategijama distrikta“
Ured je sukladno članku 12. Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, Skupštini Brčko distrikta BiH dostavio Plan revizije za 2024. godinu. Sukladno sa Planom revizije za 2024. godinu izvršiti će se 32 financijske revizije za 2023. godinu i 33 prerevizije za 2024. godinu. U narednoj godini novi subjekt revizije za koji će biti izvršena prva prerevizija je Turistička organizacija Brčko distrikta BiH. Osim financijskih revizija izvršit će se i jedna revizija učinkovitosti na temu: „Efikasnost javne uprave u rješavanju zahtjeva građana“, također revizija učinkovitosti planira provesti i jedan naknadni pregled provođenja preporuka izvješća jedne od prethodno provedenih revizija učinkovitosti.
Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je izvješće financijske revizije i revizije učinkovitosti, kao i Plan revizije za 2024. godinu objavio na web-stranici, www.www.revizija-bd.ba.
Na web stranici Ureda je javno dostupan i Registar preporuka u kome se nalaze sve preporuke koje su dane revidiranim subjektima za revidirani period od 2016. do 2021. godine. Po okončanju revizija za 2023. godinu biti će poznat status preporuka iz 2022. godine, nakon čega će registar preporuka biti dopunjen i ažuriran.

3.11.2023.

SAOPĆENJE POVODOM PROVEDENE REVIZIJE UČINKOVITOSTI

Sukladno Planu revizije za 2023. godinu Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH proveo je reviziju učinkovitosti na temu “Ekonomičnost i efikasnost uporabe službenih vozila Vlade Brčko distrikta BiH”.

Osnovna svrha provedene revizije je da ispita uspostavljene nadležnosti, pravila i procedure za upravljanje službenim vozilima tijela Vlade Distrikta i to od nabave službenog vozila, preko upotrebe i nadzora nad upotrebom do otuđenja službenog vozila, te utvrdi uska grla u procesu ekonomičnog i efikasnog upravljanja voznim parkom Vlade Distrikta. Revizija je analizirala aktivnosti upravljanja službenim vozilima kod 13 tijela Vlade Distrikta kod kojih su u popisnim listama evidentirana stalna sredstva - motorma vozila. Revizija je posmatrala pravila, procedure i aktivnosti upravljanja službenim vozilima tijela Vlade Distrikta za trogodišnje razdoblje (2020. - 2022. godine), a aktivnosti rashodovanja putem licitacije do okončanja prikupljanja podataka za provođenje revizije (polovina 2023. godine).

Provedenom revizijom učinkovitosti identificirani su nedostaci u normativnom uređenju upravljanja službenim vozilima, organizaciji, uporabi i nadzoru nad uporabom službenih vozila tijela Vlade Distrikta. Vlada Distrikta nije u potpunosti stvorila potrebne preduvjete za efikasno upravljanje i ekonomično korištenje službenih vozila, djelomično su propisana pravila, ali ista ne obuhvaćaju sve raspoložive resurse, ne sadrže nadležnosti i način primjene u svim propisanim segmentima i nisu usuglašeni sa drugim propisima. Također, propisani organizacijski plan nadležnog tijela za upravljanje voznim parkom Vlade Distrikta u praksi nije u potpunosti zaživio kao centralizirana jedinica koja upravlja svim službenim vozilima Vlade Distrikta. Pitanja efikasnosti organiziranja voznog parka i ekonomičnosti korištenja službenih vozila nisu u fokusu upravljanja službenim vozilima Vlade Distrikta, a postojeće evidencije upravljanja službenim vozilima Vlade ne pružaju sveobuhvatne podatke o ekonomičnoj i efikasnoj upotrebi službenih vozila. Organizacija upotrebe službenih vozila organa Vlade Distrikta nije uspostavljena na način da se postiže optimalna iskorištenost voznog parka Vlade Distrikta. Postojeći sustav nadzora je djelomično uspostavljen i nije u funkciji uspostavljanja ekonomičnog i efikasnog upravljanja službenih vozila i otklanjanja rizika od eventualnih zloupotreba. Pored navedenog, jedinstveni kriteriji formiranja i zanavljanja voznog parka, kao i uvjeta za otpis službenih vozila u Distriktu nisu propisani čime se ostavlja prostor za neekonomične nabavke, neefikasno korištenje i neekonomično rashodovanje službenih vozila.

Revizija je utvrdila da postoji prostor za poboljšanje procesa upravljanja službenim vozilima tijela Vlade Distrikta, odnosno službena vozila Vlade Distrikta mogu se upotrebljavati na ekonomičniji i efikasniji način uz ostvarenje uštede i to bez smanjenja obima ili kvaliteta obavljenih poslova i vozni park organa Vlade Distrikta može biti efikasnije organiziran.

U Izvješću revizije učinkovitosti upućene su preporuke Vladi i tijelima Vlade Distrikta u cilju unapređenja ekonomičnosti i efikasnosti procesa upravljanja službenim vozilima.

Konačno izviješće revizije učinkovitosti je dostavljeno revidiranim subjektima, Vladi i Skupštini, a nakon što budu prilagođeno na sve tri jezičke varijante od strane Stručne službe Skupštine biti će objavljeno na Internet stranici Ureda za reviziju.

26.10.2023.

STUDIJSKA POSJETA NACIONALNOM UREDU ZA REVIZIJU REPUBLIKE MALTE

Predstavnici Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine su sa kolegama iz drugih vrhovnih revizijskih institucija u BiH u razdoblju 16-20. listopada 2023. godine nazočili studijskoj posjeti Nacionalnom uredu za reviziju Republike Malte.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH predstavljali su glavna revizorka Selma Šadić i revizorke za reviziju učinkovitosti Ljubica Domić i Ivana Gavrić.

Malta 1

Posjeta je realizirana u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) u okviru projekta Upravljanje javnim financijama (Public Finance Management – PFM) koji financira Vlada Slovačke Republike.

Cilj posjete bila je razmjena znanja i najboljih praksi između vrhovnih revizijskih institucija za reviziju javnog sektora Malte, Slovačke i Bosne i Hercegovine u pogledu obavljanja revizijskih pregleda koji se odnose na Ciljeve održivog razvoja.

Program studijske posjete bio je usmjeren na prezentaciju i karakteristike modela revizije Ciljeva održivog razvoja (tzv. ISAM model) koji je razvio INTOSAI IDI (Razvojna inicijativa Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju), kao i prezentacije studija slučaja koje su, u skladu s ISAM principima, provele vrhovne revizijske institucije Malte i Slovačke.  

Malta 2

Malta 3

Tokom studijske posjete, predstavnici Ureda za reviziju Brčko distrikta BiH su kroz prezentacije, razmjenu iskustava, grupne vježbe i diskusije, stekli uvid u dobre prakse i naučene lekcije u provođenju revizija Ciljeva održivog razvoja od kolega iz Malte i Slovačke.

Malta 4 

10.8.2023.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM OKONČANJA FINANCIJSKE REVIZIJE ZA 2022 GODINU

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je sukladno članku 17 Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH sa 08.08.2023. godine dostavio konačna revizorska izvješća kako revidiranim subjektima tako i Vladi i Skupštini.

Ured je za prethodnu 2022. godinu izvršilo reviziju 32 revidirana subjekta, od toga reviziju financijskih izvješća Brčko distrikta BiH, reviziju financijskog poslovanja 22 budžetska korisnika, reviziju financijskih izvješća i reviziju usklađenosti za 9 vanbudžetskih korisnika.

U revizorskim izvješćima kod budžetskih korisnika dato je 3 pozitivna mišljenja i 19 mišljenja sa rezervom.

Nadalje, Ured je u revizorskim izvješćima vanbudžetskih korisnika u pogledu revizije financijskih izvješća iskazao 5 mišljenja sa rezervom, 2 pozitivna mišljenja i 2 pozitivna mišljenja sa skretanjem pažnje, a u domenu usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima je dato 1 pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i 8 mišljenja sa rezervom.

U revizorskom izvještaju financijskih izvješća Brčko distrikta BiH dato je mišljenje sa rezervom na financijske izvještaje kao i na usklađenost.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u revizorskim izvješćima za 2022. godinu dao ukupno 671 preporuku. Postupanje po preporukama prati se po utvrđenoj kategorizaciji: realizirane preporuke, preporuke čija je realizacija u toku i nerealizirane preporuke. Sve date preporuke imaju za cilj otklanjanje uočenih nepravilnosti, unapređenje zakonitosti i poboljšanje financijske discipline u Brčko distriktu BiH.

Registar preporuka koji je javno objavljen na internet stranici Ureda za reviziju je ažuriran sa danim preporukama iz revizorskih izvješća za 2021. godinu. Revizorska izvješća nakon što budu lektorirana i prilagođena na sve tri jezičke varijante od strane Stručne službe Skupštine Brčko distrikta će biti objavljeni na Internet stranici Ureda za reviziju i time će biti dostupni javnosti.

 

 

12.6.2023.

Dana 12.6.2023.godine Ured je raspisao natječaj za prijem u radni odnos na poziciji Revizor za financijsku reviziju. 

26.1.2023.

Dana 26.01.2023. godine u prostorijama Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine održana je 121. sjednica Koordinacijskog odbora vrhovnih revizorskih institucija u BiH sa sledećim dnevnim redom: 

  1. Usvajanje zapisnika sa 120. redovite sjednice Koordinacijskog odbora

Izvjestitelj: VRI u BiH

  1. Razmjena iskustava iz tekućeg revizijskog ciklusa

Izvjestitelj: VRI u BiH

  1. Izvješće o radu Koordinacijskog odbora za 2022. godinu

Izvjestitelj: VRI u BiH

  1. Rad radnih skupina Koordinacijskog odbora

Izvjestitelj: VRI u BiH 

  1. Organizacija zajedničkih obuka

Izvjestitelj: VRI u BiH

  1. Tekuća pitanja

Izvjestitelj: VRI u BiH

121 sjednica KOVRI u BIH

 

24.1.2023. 

MEMORANDUM O SARADNJI

29.12.2022.

PRIOPĆENJE GLAVNE REVIZORKE

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je sukladno Planu revizija za 2022. godinu, izvršio ukupno 30 revizija za proračunsku 2021. godinu, od čega: jednu reviziju proračuna Brčko distrikta BiH, 20 revizija financijskog poslovanja proračunskih korisnika i 9 revizija financijskih izvještaja vanproračunskih korisnika. Kod revizije financijskog poslovanja proračunskih korisnika dato je 5 pozitivnih mišljenja i 16 mišljenja sa rezervom. U revizijskim izvješćima vanproračunskih korisnika za financijska izvješća dato je 7 pozitivnih mišljenja i 2 mišljenja sa rezervom, a za usklađenost financijskog poslovanja vanproračunskih korisnika su data 2 pozitivna mišljenja i 7 mišljenja sa rezervom.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je u revizorskim izvješćima za 2021. godinu dao ukupno 518 preporuka. Postupanje po preporukama prati se po utvrđenoj kategorizaciji: realizirane preporuke, preporuke čija je realiziranje u toku i nerealizirane preporuke. Sve date preporuke imaju za cilj otklanjanje uočenih nepravilnosti, unapređenje zakonitosti i poboljšanje financijske stege u Brčko distriktu BiH.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je sukladno Planu revizija za 2022. godinu izvršio i predreviziju za 32 revidirana subjekta.

Osim financijskih revizija urađena je i jedna revizija učinkovitosti na temu „Imovina Brčko distrikta u pripremi“. Revizija učinkovitosti je obuhvatila razdoblje od 10 godina za period od 31.12.2012. do 09.12.2021., a revizijom učinka obuhvaćeno je 10 tijela javne uprave.

Sva revizorska izvješća za 2021. godinu razmatrani su na sjednicama Skupštine Brčko distrikta BiH. Također, sukladno članku 12. Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, Skupštini Brčko distrikta BiH dostavljen je Plan revizija za 2023. godinu kojim su obuhvaćena 32 revidirana subjekta. Sukladno planu revizija za 2023. godinu izvršit će se 32 financijske revizije za 2022. godinu i 32 predrevizije za 2023. godinu. Osim financijskih revizija izvršit će se i jedna revizija učinkovitosti na temu: „Ekonomičnost i efikasnost upotrebe službenih vozila Vlade Brčko distrikta BiH“, a planira se i izrada registra preporuka iz revizije učinkovitosti.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je revizorska izvješća kao i Plan revizije za 2023. godinu objavio na web-stranici, www.www.revizija-bd.ba. Na web stranici Ureda je javno dostupan i Registar preporuka u kome se nalaze sve preporuke koje su date revidiranim subjektima za revidirani period od 2016. do 2020. Po okončanju revizija za 2022. godinu bit će poznat status preporuka iz 2021. godine, nakon čega će Registar preporuka bit će dopunjen i ažuriran.

 

10.11.2022.

SAOPĆENJE O PROVEDBI PLANA REVIZIJE ZA 2022. GODINU

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH je sukladno članku 17. Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH od 15.7.2022. dostavio okončana revizijska izvješća subjektima revizije te Vladi i Skupštini.

Revidirano je ukupno 30 subjekata revizije, do sada je na sjednicama Skupštine razmatrano ukupno 8 revizijskih izvješća, a na dnevnom redu nastavka 32. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH je 10 revizijskih izvješća čime će sa narednom sjednicom Skupštine biti razmatrano više od polovice dostavljenih revizorskih izvješća.

Ured je iskazao mišljenja o provedenim revizijama za 30 revidiranih institucija. U revizorskim izvješćima kod proračunskih korisnika dano je 5 pozitivnih mišljenja i 16 mišljenja sa rezervom.

Nadalje, Ured je u revizorskim izvješćima vanproračunskih korisnika u pogledu revizije financijskih izvješća iskazao 7 pozitivnih mišljenja i 2 mišljenja sa rezervom, a u domenu usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima je dano 2 pozitivna mišljenja i 7 mišljenja sa rezervom.

Sukladno Planu revizije za 2022. godinu, Ured je proveo reviziju učinkovitosti na temu: “Imovina Brčko distrikta BiH u pripremi”. Revizija je posmatrala promjene na knjigovodstvenoj evidenciji sredstava u pripremi za desetogodišnji period, a aktivnosti tijela javne uprave su posmatrane do okončanja prikupljanja podataka za provođenje revizije. Revizija je izvršena sa ciljem da se utvrdi da li tijela javne uprave Distrikta imaju jasna usmjerenja za iskazivanje stvarnog stanja imovine Distrikta kroz uspostavljena pravila i procedure, odnosno pretpostavke za provođenje procesa i aktivnosti u procesu stavljanja imovine u uporabu i usuglašavanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine Distrikta. Tim za reviziju učinkovitosti je, po prikupljenim nalazima do kojih je došao, zaključio da su tijela javne uprave djelomično uspostavili pravila i procedure u procesu knjigovodstvenog aktiviranja imovine Distrikta. Pod zakonska ili provedbena akta Distrikta iako propisuju stavljanje u uporabu imovine Distrikta, nisu jasna i potpuna u dijelu koji se odnosi na objašnjenje uvjeta koje stalno sredstvo, odnosno imovina u pripremi treba da zadovolji kako bi se stavila u uporabu i započeo obračun amortizacije. Tijela javne uprave nisu uložili napor da uspostave vlastite evidencije imovine u pripremi, već se u svom radu oslanjaju na podatke dobivene od Direkcije sa financije. Nalazi revizije ukazuju da knjigovodstvena evidencija Direkcije za financije (koja je evidentičar financijskih promjena na stalnim sredstvima) nije sačinjena na način koji osigurava vršenje analiza kojima bi se utvrdila uska grla u procesu aktiviranja imovine a na osnovu čega bi se mogle blagovremeno planirati i provoditi korektivne mjere. Tijela javne uprave su u praksi neučinkovita i nepravovremena u postupku stavljanja imovine Distrikta u uporabu što rezultira veoma niskim stupnjem knjigovodstvenog aktiviranja imovine u pripremi i posljedično započinjanju obračuna amortizacije, a samim tim i točnom i istinitom prikazivanju financijskog položaja Distrikta. Jedno tijelo javne uprave je utvrdio proceduru za aktivaciju novostečene imovine, a za knjigovodstvenu aktivaciju imovine u pripremi koja je ranijih godina nabavljena i/ili rekonstruirana ili su pak vršena dodatna ulaganja ni jedno tijelo javne uprave nije uspostavilo proceduru koja definira nadležnosti i korake u procesu knjigovodstvenog aktiviranja imovine u pripremi. Popisna povjerenstva (osim u slučaju jednog tijela javne uprave) se nisu dodatno angažirala na utvrđivanju stvarnog stanja imovine evidentirane kao sredstva u pripremi, a slijedom toga rukovoditelji tijela javne uprave nisu imali blagovremenu i potpunu informaciju o imovini u pripremi koja je evidentirana na njihovoj organizacijskoj jedinici. Posljedično, Središnje popisno povjerenstvo, nije imalo dostatne pokazatelje i analize kako bi Vladu izvijestilo o imovini u pripremi Distrikta i predložilo korektivne mjere. Sa svrhom jačanja usmjerenja Distrikta za iskazivanje stvarnog stanja imovine kroz uspostavljena pravila i procedure, odnosno pretpostavke za provođenje procesa i aktivnosti u procesu stavljanja imovine u uporabu i usuglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine Distrikta, revizija je dala preporuke Vladi Distrikta, Direkciji za financije i tijelima javne uprave.